Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, kde sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

2. Ako používame osobné údaje

2.1 Aby ste si mohli pohodlne prehliadať celý web a aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie resp. osobné údaje.

2.2 S Vašimi informáciami narábame vždy eticky a dodržiavame legislatívu. Vaše údaje uchovávame bezpečne a chránime ich pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

2.4 Stlačením tlačidla „Súhlasím“ vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním údajov súvisiacich s používaním webovej stránky na marketingové účely a za účelom zlepšovania našich služieb. Ste si vedomý/á, že tento súhlas platí na dobu určitú alebo do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracovania osobných údajov stanoveným zákonným spôsobom. Po uplynutí tejto doby budú Vaše údaje odstránené a vymazané z databázy.

2.5 V týchto zásadach “my”, “nám” a “náš” označuje NinoDesign. Viac informácií nájdete v sekcii O nás.

3. Používanie cookies

3.1 Cookies používame preto, aby sme vám uľahčili prácu s našou webovou stránkou. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk na vašom počítači alebo v mobilnom zariadení na zjednodušenie prehliadania webovej stránky. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a nedajú sa použiť na identifikáciu používateľa. Súbor cookie zvyčajne obsahuje jedinečný identifikátor, t.j. anonymné (náhodne vygenerované) číslo, ktoré je uložené na vašom zariadení. Niektoré súbory cookies sa vymažú po ukončení návštevy našej webovej stránky, iné zostávajú na vašom počítači dlhší čas.

3.2 Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač znovu načíta niektoré súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

3.3 Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Avšak v prípade ich neakceptovania môžu mať niektoré naše stránky obmedzenú funkčnosť.

3.4 Používaním našej stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite náš web, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Pokiaľ nevykonáte zmenu v nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

3.5 V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím, nastavenia vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“

3.6 Na našej stránke používame služby Tawk.to, Google Analytics a WordPress, ktoré zhromažďujú informácie o Vašom prehliadači a Vašej aktivite na našej stránke. Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie o používanom jazyku, demografii, návštevnosti stránky a čase, ktorý na nej strávili, aké akcie vykonali, odkiaľ na našu stránku prišli, informácie o operačnom systéme a internetovom prehliadači. Príslušné výsledky nám uvedené spoločnosti sprístupňujú v anonymizovanej podobe.

4. Práva dotknutej osoby

4.1 Podľa zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba uvedené práva. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

4.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracovania;
(e) právo namietať proti spracovaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu;
(h) právo odobrať súhlas.

4.3 (a) Dotknutá osoba má právo potvrdiť, či môžeme spracovať jej osobné údaje, kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.

4.4 (b) Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

4.5 (c) Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

4.6 (d) Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

4.7 (e) Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

4.8 (f) Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

4.9 (g) Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

4.10 (h) Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:
1. súhlas; alebo
2. ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
3. a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

4.11 (i) Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

4.12 (j) V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

4.13 (k) Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

5. Podrobnosti o nás

5.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje dvojica súkromným osôb, živnostníkov Peter Rosa a Martin Kasperkevič.

5.2 Na Slovensku sme registrovaní pod obchodnými menami Peter Rosa – Ninodesign, IČO: 51046661 a Martin Kasperkevič Ninodesign, IČO: 52556603.

5.3 Našim miestom podnikania sú Za vodou 9/1247, 064 01, Stará Ľubovňa, Slovenská republika a Za vodou 6/1084, 064 01, Stará Ľubovňa, Slovenská republika.

5.4 Môžete nás kontaktovať:
(a) poštou na jednu z dvoch uvedených adries;
(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejneného na našej webovej stránke; alebo
(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť.
Posledná aktualizácia: 31.7.2019